ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFELEK ÉS A WEBHELYET HASZNÁLÓK RÉSZÉRE SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉRŐL
(2021.02. 10- től hatályos)  

Az Inter-CAD Mérnöki Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft. a www.axisvm.hu / www.axisvm.eu / www.my.axisvm.eu webhelyek üzemeltetője, mint Adatkezelő, ügyfeleinek valamint a webhely látogatóinak – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) foglaltak alapján – a személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő és a belső adatvédelmi felelős adatai:
Inter-CAD Mérnöki Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft.
Elérhetőségei:
E-mail: office@axisvm.com
Honlap: www.axisvm.hu (magyar nyelvű változat) / www.axisvm.eu (angol nyelvű változat) / www.my.axisvm.eu (többnyelvű változat)
Postacím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. V. em.
Telefon: +36 1 3229072
Belső adatvédelmi felelős: Deim Tamás ügyvezető
(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az Inter-CAD Kft., mint a www.axisvm.hu / www.axisvm.eu / my.axisvm.eu üzemeltetője tiszteletben tartja Ügyfelei személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési tájékoztató értelmében jár el. Az Adatkezelő a tájékoztató -időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti- megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető a www.axisvm.hu / www.axisvm.eu / my.axisvm.eu webhelyeken,


1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

1.1 A jelen tájékoztató elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek, ügyfelek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az adatkezelő tájékoztassa az ügyfeleket a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges általa kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés céljáról, módjáról, illetve az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyéb tényről, így különösen, de nem kizárólagosan az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és az általuk igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről.

1.2. Hivatkozva az 1.1 pontban meghatározottakra, a jelen tájékoztató célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

1.3. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a webhelyen vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az általa kezelt személyes adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.


2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

 • Érintett, Ügyfél, Látogató: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatkezelő: Inter-CAD Mérnöki Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1161 Budapest, Gusztáv u 45., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-074941, adószám: 10509452-2-42;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • Webhelyek: a www.axisvm.hu / www.axisvm.eu / www.my.axisvm.eu portálok és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
 • Facebook oldal: a https://www.facebook.com/AxisVMInterCAD/ portálon található oldal.
 • LinkedIn oldal: a https://www.linkedin.com/showcase/axisvm/ portálon található oldal.
 • YouTube oldal: a https://www.youtube.com/channel/UCJoC3PkFc8XK4hGZ-1dUzuw portálon található oldal.
 • Instagram oldal: a https://www.instagram.com/axisvm/ portálon található oldal.


3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

3.1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.2. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

3.3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

3.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3.5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a webhely használatával elfogadja, hogy rá nézve a webhely használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

4. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

4.1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy

a) az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően jár el.

b) az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, valamint szerződéses partnerei ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

c) gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos tájékoztató az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

d) a webhely a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

e) az Ügyfelek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

f) az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

g) a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

h) a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

i) a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

j) személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére a tájékoztatóban foglaltak szerint továbbít.

k) az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Szerver adatlopás esetén rögzíteni kell az incidenst, jelezni kell a hatóság felé (nyomtatvány a honlapjukon), és tájékoztatás az ügyfelek felé.

4.2. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

4.3. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

5. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

5.1. A webhely látogatásához[1]

A kezelt adatok a következőek:

IP cím+geo lokációs adatok

Adatkezelés célja:

Az informatikai rendszer védelme és a webhely biztonsága,

Adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Adatkezelés időtartama:

Az utolsó látogatásától számított 26 hónap. (Google Analytics adatkezelése alapján)

Adattovábbításra sor kerül-e?:

Igen, adatfeldolgozók részére

● Tóth Virág marketing menedzser
● Tárhely.eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241)

A webhely tartalmának megtekintéséhez a Látogató megkéri a megtekinteni kívánt tartalmat az Adatkezelő szerverétől. Minden megtekintett oldalnál azonos módon jár el. A szerver log fájlokban tárolja el a Látogató IP címét a problémamentes kapcsolat fenntartása érdekében.
Az www.axisvm.hu / www.axisvm.eu / www.my.axisvm.eu  webhelyek hivatkozásai megtalálhatók az Inter-CAD Kft. által üzemeltetett YouTube, LinkedIn és Instagram oldalakon. Amennyiben ezen az oldalakon követi nyomon Adatkezelőt, vagy felkeresi az Inter-CAD Kft. profilját, a közösségi oldalak üzemeltetői – adatkezelési irányelveiktől függően – különböző cookie-kat, és más nyomkövetési technológiákat használhatnak, melyekkel személyes adatokat és egyéb, a viselkedéseddel kapcsolatos információkat gyűjthetnek a látogatóról. Ezen adatkezelések kapcsán az Inter-CAD Kft. nem minősül adatkezelőnek és adatfeldolgozónak sem. Az ezen oldalak által gyűjtött adatokat az Adatkezelő nem ismeri, így az ezen esetleges adatkezelésekkel kapcsolatos bármilyen felelősséget Adatkezelő kizárja.

5.2. Hírlevél küldése[2]

A kezelt adatok a következőek:

Név*, E-mail cím*, Ország*, IP cím*

Adatkezelés célja:

Az érintett tájékoztatása az Adatkezelő eseményeiről, híreiről, legújabb kedvezményekről, aktualitásokról.

Adatkezelés jogalapja:

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről történő leiratkozás napjáig.

Adattovábbításra sor kerül-e?:

Igen, adatfeldolgozók részére

● Regionális partner/disztribútor 1. sz. melléklet
● Tóth Virág marketing menedzser
● MailerLite – https://www.mailerlite.com/legal/data-processing-agreement

A hírlevélre történő feliratkozás és leiratkozás önkéntes.
A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a hírlevél küldése céljából adatbázis kezelése és a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő eseményeiről, híreiről, legújabb kedvezményekről, aktualitásokról (marketing és értékesítési ajánlatok küldése).
Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld.
A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön listán, az Adatkezelő részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg.
Adatkezelő a listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy kéri adatainak törlését. Az Adatkezelő a hírlevél listát évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az unsubscribe@axisvm.eu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet. Az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére.

1 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.
2 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

5.3. Ajánlatkérés[3]

A kezelt adatok a következőek:

Név*, E-mail*, Ország*, Cégnév, Telefonszám,  Üzenet, IP cím+geo lokációs adatok*

Adatkezelés célja:

A pontos ajánlat adása. Az Ügyfél azonosítása.

Adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Adatkezelés időtartama:

● az ajánlat elfogadásáig (számlázás)
● az ajánlat visszautasítása esetén a visszautasítás napjáig,
● amennyiben az ajánlatra válasz nem érkezik, az ajánlati kötöttség lejártát követő napig.

Adattovábbításra sor kerül-e?:

Igen_Amennyiben van szerződött helyi disztribútor (Disztribútorok listája 1. sz. melléklet)

Amennyiben az IP cím alapján van helyi disztribútor, akkor az árajánlatkérésről automatikusan megy a disztribútornak is az értesítés.

5.4. Próbaverzió letöltéséhez[4]

A kezelt adatok a következőek:

A letölthető linkhez szükséges adatok:
Név*, E-mail*, Ország*, Cég/Tervező neve, Telefonszám, Üzenet, IP cím*

Adatkezelés célja:

Az Ügyfél azonosítása és a próba verzió igénybevételéhez szükséges adatok (licensz-fájl) eljuttatása.

Adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Adatkezelés időtartama:

Egy programverzióhoz csak egyszer igényelhető próbaváltozat, ezért az adatokat a 30 napos próbaidőszak leteltét követő 2. év végig kezeli.

Adattovábbításra sor kerül-e?:

Igen_Amennyiben van szerződött helyi disztribútor (Disztribútorok listája 1. sz. melléklet).

Amennyiben az IP cím alapján van helyi disztribútor, akkor a próbaverzió letöltéséről automatikusan megy a disztribútornak is az értesítés.

3 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.
4 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

5.5. Oktatási verzió letöltéséhez[5]

A kezelt adatok a következőek:

A letölthető linkhez szükséges adatok:
Név*, E-mail*, Ország*, Felsőoktatási intézmény*, Tanszék, Neptun kód*, Üzenet, IP cím*

Adatkezelés célja:

Az Ügyfél azonosítása, az oktatási verzió letölthető linkjének eljuttatása és a tanulói jogviszony igazolása.

Adatkezelés jogalapja:

A letölthető linkhez szükséges adatok:
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Adatkezelés időtartama:

Az utolsó igénylést követő 3. év végéig.

Adattovábbításra sor kerül-e?:

Igen_Amennyiben van szerződött helyi disztribútor (Disztribútorok listája 1. sz. melléklet)

Amennyiben az IP cím alapján van helyi disztribútor, akkor az oktatási verzió letöltéséről automatikusan megy a disztribútornak is az értesítés.

5.6. Ingyenes verzió letöltéséhez[6]

A kezelt adatok a következőek:

A letölthető linkhez szükséges adatok:
Név*, E-mail*, Ország*, Cégnév, Üzenet; IP cím
A telepítéshez szükséges adatok:
Név*, E-mail*

Adatkezelés célja:

Az Ügyfél azonosítása.

Adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Adatkezelés időtartama:

Az igénylés követő 2 év végéig.

Adattovábbításra sor kerül-e?:

Igen_Amennyiben van szerződött helyi disztribútor (Disztribútorok listája 1. sz. melléklet).

Amennyiben az IP cím alapján van helyi disztribútor, akkor az ingyenes verzió letöltéséről automatikusan megy a disztribútornak is az értesítés.

5 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.
6 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

6. WEBHELY LÁTOGATÁSI ADATOK (HIVATKOZÁSOK ÉS LINKEK)

6.1. Adatkezelő webhelye olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett webhelyek tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

6.2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
Google Chrome adatkezelés: https://www.google.com/chrome/terms/dpa_terms.html
Mozilla Firefox adatkezelés: https://support.mozilla.org/en-US/kb/information-eu-eea-swiss-and-california-users
Adobe Safari adatkezelés: https://www.safari.com/privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
YouTube https://www.youtube.com/static?template=terms
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

6.3. Analitika, cookie-k a) Az Adatkezelő a webhelyeinek nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalt. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a webhely ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát webhely kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. Az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat. b) A honlap üzemeltetéséhez szükséges tárhely technológiai hátterét a Tárhely.eu Szolgáltató Kft.. (Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241., Adószám: 14571332-2-42), mint Adatfeldolgozó biztosítja. TÁJÉKOZTATÓ A WEBHELYEN ALKALMAZOTT COOKIE-KRÓL >>

7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

7.1. Személyes adat csak az 5. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

7.2. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az office@axisvm.com elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.

7.3. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat és betartatja azokat.

7.4. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adatkezelő nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.5. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről.

7.6. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

7.7. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

a) A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

b) Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

c) Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

d) Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

7.8. Az Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

7.9. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

7.10. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

8. AZ ÉRINTETT JOGAINAK GYAKORLÁSA

8.1. Érintett jogai
Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

a.) Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Általános védelmi rendeletben meghatározott valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

b.) Az érintett hozzáféréséhez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés, vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban a 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

c.) Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

d.) Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e.) Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

f.) Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g.) Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Közvetlen üzletszerzés érdekében az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat.

8.2. Eljárási szabályok
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.3. Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki az általános védelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni, vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

8.4. Adatvédelmi hatósági eljárás
Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be. A felügyeleti hatóság elérhetőségei

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1055.Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410

9. ADATVÉDELMI INCIDENST BEJELENTŐ RENDSZER

9.1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


9.2. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

a.) Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

b.) Az Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. (24 óra maximum)

c.) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

d.) Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.


9.3. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

a.) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.(maximum 24 óra)

b.) Az az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a fent említett információkat és intézkedéseket.

c.) Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az előző bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Deim Tamás
Ügyvezető
Inter-CAD Mérnöki
Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A. / A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek és névadatok az Inter-CAD Kft. általi felhasználásának módja, kezelése az ügyfél azonosítását szolgálja a kipróbálási verzió igénybevételéhez szükséges adatok (licensz-fájl) eljuttatásához. Az Inter-CAD Kft. az adatokat elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére.

B. / Az adatok nem kerülnek felhasználásra semmilyen egyéb kapcsolattartási célból.

C. / Az Inter-CAD Kft. az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

D. / Az Inter-CAD Kft. az általa üzemeltetett www.axisvm.hu / www.axisvm.eu / www.my.axisvm.eu oldalak és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan ügyfelei valamennyi adatkezelése során Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat alapján jár el.

E. / Az ügyfél a weboldalra történő̋ belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el ezen szabályzat rendelkezéseit.

F. / A regisztrációs lapnak a kitöltésével és a szabályzat tudomásulvételével és elfogadásával Ön kijelenti, hogy a saját adataival regisztrált és beleegyezik, hogy az Inter-CAD Kft. illetve helyi disztribútora további információkat küldjön Önnek a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A harmadik fél által küldött információk tartalmáért az Inter-CAD Kft. nem vállal felelősséget.

Feltételek AxisVM és Rapido próbaváltozatok esetén
G. / A Próbaváltozat üzleti felhasználása nem megengedett.

H. / Minden licenckérelmet egyedileg dolgozunk fel, a licencfájlt általában három napon belül megküldjük.

I. / Egyszerre csak egy licenckérelmet küldjön.

J. / A próbaváltozat 30 napig működőképes.

K. / Egy programverzió egy-egy kiadásához csak egyszer igényelhető próbaváltozat.