STATIKAI VÉGESELEM-PROGRAM
Statikai méretező és számító programrendszer
AxisVM

Végeselemek, élmenti csuklók, merev testek, rugóelemek, kontaktelemek és támaszelemek

Az épületszerkezetek modellezéséhez használhatunk többfajta végeselemet. A végeselemek segítségével futtathatunk statikai, rezgés és kihajlás vizsgálatokat.

Végeselemek

Vonalelemek: rácsrúd, rúd, borda

A vonalelemek definiálása, módosítása egy közös dialógusablakon történik, a típus kiválasztása után rácsrúd, rúd vagy borda elemek adataihoz férhetünk hozzá. A vonalelemek mint szerkezeti elemek nem feltétlenül esnek egybe az őket alkotó végeselemekkel. Vonalmenti háló generálásával egy rudat vagy bordát feloszthatunk több végeselemre, illetve már definiált vonalelemeket, ha geometriai viszonyaik és tulajdonságaik ezt lehetővé teszik, összevonhatunk szerkezeti elemekké

Felületelemek: tárcsa, lemez, héj

A felületek modellezésére egy 6, ill. 8 / 9 csomópontú, sík felületű, izoparametrikus végeselemet használhatunk. Az elem alkalmas tárcsa, vékony és vastag lemez és héjszerkezetek modellezésére a kis elmozdulások tartományában. A vastagság kisebb mint a legkisebb jellemző lemezméret tizede, a lemez vagy héj lehajlása (w) nem lehet nagyobb az elem vastagságának 20% -ánál.

Diafragma

Diafragmák használata a modell egyszerűsítését jelenti. A diafragma olyan speciális merev testnek tekinthető, ahol a merev test pontjainak egymáshoz viszonyított helyzete valamely globális síkra vetítve változatlan marad. Ennek az elemtípusnak a használatával csökken a számításigény, ami elsősorban nagy méretű feladatoknál és rezgésalakok meghatározásánál jelent előnyt. Diafragmákkal modellezhetünk síkjukban végtelen merevnek tekintett födémeket.

Élmenti csukló, Merev test, Spring, Gap and Link elements

Élmenti csukló

Élmenti csuklókat definiálhatunk két tartomány pereme vagy bordaelem és tartomány pereme közé. A megadáshoz ki kell jelölni az élt és a tartományt. A megjelenő dialógusablakban megadhatjuk a csukló merevségeit az élhez relatív koordináta-rendszerben.

Merev test

Merev testek segítségével modellezhetünk a szerkezet merevségéhez viszonyítva jelentősen nagyobb merevséggel rendelkező szerkezeti részeket, mint például: excentrikus rúdkapcsolatok, cölöpfejek.

Rugóelem

A rugóelem a szerkezet két pontját köti össze. A rugóelem saját lokális koordináta-rendszerrel rendelkezik. Ebben a lokális rendszerben kell megadni a rugómerevségeket eltolódásra (KX, KY, KZ) és elfordulásra (KXX, KYY, KZZ).

Kontaktelem

A kontaktelem két pont közötti érintkezés szimulálására alkalmas. Két állapota lehetséges, aktív vagy inaktív. Aktív állapotban a kontaktelemnek nagyságrendekkel nagyobb a merevsége az inaktív állapothoz viszonyítva. Mivel az inaktív állapothoz ugyan kicsiny, de nem zérus merevség tartozik, a kontaktelem csak közelítően tudja feladatát teljesíteni. Ugyanakkor az elem alkalmazásával a merevségi mátrix sávos szerkezete megmarad, és korlátlan számú kontaktelem használata válik lehetővé egy modellen belül.

Kapcsolati elem

A kapcsolati elemek két pont vagy két vonal közti kapcsolat merevségi tulajdonságait egy ún. interfészbe (erõ- és elmozdulásátviteli kapcsolat) koncentrálva modellezik. Az interfész helyzetét a kapcsolati elemen belül az elem definiálásakor kell megadni.
A kapcsolati elemek hat merevség-komponenssel rendelkeznek, melyek lehetnek nemlineáris jellegűek is.

Támaszelem

Csomóponti támasz

A támaszelem egy rugó, melynek egyik vége egy fix ponthoz, a másik vége a megtámasztott csomóponthoz kapcsolódik. Minden ilyen rugó rendelkezhet saját tengelye irányában eltolódási és elfordulási merevséggel.

Vonalmenti támasz

Az élmenti támasz a felületelem él, rúd, borda folytonos megtámasztását biztosítja. A folytonos megtámasztást Winkler típusú rugalmas ágyazással modellezi a program. Azokat a felületelemeket, rudakat, bordákat kell kijelölni, amelyek éleihez azonos típusú támaszt akarunk rendelni, majd meg kell adni a hozzájuk tartozó merevségeket.

Felületi támasz

A felületi támasz felület elem megtámasztására szolgál a lokális koordináta-rendszerével párhuzamos irányokban. A megtámasztás Winkler típusú rugalmas ágyazást biztosít, melynél az eltolódási merevséget kell megadni (Rx, Ry, Rz). A rugalmas ágyazás húzásra, nyomásra azonosan viselkedik, és egy felületelemen belül konstans értékű.


Concrete design and check
Steel design and check
Timber beam design

AxisVM áttekintése
AxisVM Rapido áttekintése
AxisVM Viewer áttekintése
Vasbetontervezés
Acéltervezés
Fa méretezés
Lépésről-lépésre kézikönyv
AxisVM oktatófilmek
Ügyfélszolgálat

Copyright (c) InterCAD All rights reserved

Forgalmazók
Árajánlatkérés