ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

  • ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
  • FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Intercad Kft. (székhelye: H-1075 Budapest, Károly krt. 9.), mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbi szabályzatot:
A természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) új egységes adatkezelést ír elő a rendelet hatályába tartozó érintettek részére.
A rendelet előírásainak megfelelően az Intercad Kft. új Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot fogalmazott meg, felhasználói személyes adatainak szélesebb körű védelmének érdekében.
Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat az alábbi weboldal szolgáltatásainak adatkezelését szabályozza: www.axisvm.hu.
A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot a Intercad Kft. bármikor, egyoldalúan módosíthatja.
A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató a www.axisvm.hu honlapon kerül közzétételre.
A szabályzat módosításai a közzététellel lépnek hatályba.

Elérhetőségeink:
Név: Intercad Kft. Székhely: 1075 Budapest Károly krt.9. VI./606. / E-mail: office@axisvm.com /
Telefon: +36 (1) 322 9072 / Fax: +36 (1) 322 6668 / Web: 
www.axisvm.hu
Az Intercad Kft., mint Adatkezelő az általa üzemeltetett  www.axisvm.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető̋ weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél “) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő̋ belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató rendelkezéseit.

1. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

1.1. A szabályzat célja
Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

1.2. Értelmező rendelkezések
1.2.1.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.

1.2.2.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.2.3.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.2.4.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes kőrű̋ vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.2.5.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.2.6.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján, -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is- adatok feldolgozását végzi.

1.2.7.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

1.3. Az adatkezelő megnevezése
Név: Intercad Kft. / Székhely: 1075 Budapest Károly krt.9. VI./606. / E-mail: office@axisvm.com
Telefon: +36 (1) 322 9072 / Fax: +36 (1) 322 6668 / Web: www.axisvm.hu
A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

1.4. Az adatfeldolgozó megnevezése
1.4.1.
Az adatfeldolgozó az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek.
Név: Intercad Kft. / Székhely: 1075 Budapest Károly krt.9. VI./606. / E-mail: office@axisvm.com /
Telefon: +36 (1) 322 9072 / Fax: +36 (1) 322 6668 / Web: 
www.axisvm.hu
A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

1.4.2.
Az adatokat az Adatkezelő̋ Alapszabályában és meghatározott vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni Adatkezelő az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.

1.5. A kezelt személyes adatok köre
1.5.1.
A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

1.5.2.
A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, akit a az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.

1.5.3.
A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

1.5.3.1.
Hírlevéllel, Tartalomszolgáltatással kapcsolatos regisztráció esetén: Név / Email cím / Tartózkodási hely (Ország)

1.5.3.2.
A weblapon található Értékesítési szolgáltatás igénybe vételhez szükséges regisztráció esetén Név / Email cím / Tartózkodási hely (Ország) / Telefonszám / Cím /

1.5.4.
www.axisvm.hu (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa az Ügyfél adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

1.5.6.

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

1.5.7.
Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

1.6. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
1.6.1.
Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.

1.6.2.
Az adatkezelés célja a Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos tartalomszolgáltatás és az ezzel, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak működésével összefüggő egyéb információk megadása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

1.6.2.1.
Hírlevél szolgáltatás

1.6.2.2.
Tartalomszolgáltatás

1.6.2.3.
Értékesítési szolgáltatás

1.6.3.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítására, kapcsolattartási célokra, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld – a regisztráció során megadott e-mail címre – termékkel/szolgáltatással kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

1.6.4.
Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás egyetlen lépésben történik, a hírlevélben található linkre kattintással.

1.6.5.
Az Ügyfél az értékesítési szolgáltatás igénybe vételhez szükséges cím és telefonszám-adatok az adatkezelő általi felhasználási célja a következő: az Ügyfél-oldali megkeresések során, ügyfél-támogatási és kapcsolattartási célokat szolgál.

1.6.6.
Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja kizárólag statisztika-készítése. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

1.6.7.
A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

1.6.8.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

1.6.9.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű̋ felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

1.7. Az adatkezelés időtartama
1.7.1.
A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél írásban az office@axisvm.com email címen kérheti.

1.7.2.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

1.8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre
1.8.1.
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

1.8.2.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

1.8.3.
A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

1.9. Az ügyfél jogai
1.9.1.
Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

1.9.2.
Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

1.9.3.
Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a következő elérhetőségeken keresztül.
Adatkezelő munkatárs neve: Bokor Gáborné / Adatkezelő: Intercad Kft. / Levelezési cím: 1075 Budapest Károly krt.9. VI./606. /
E-mail: office@axisvm.com / Telefon: +36 (1) 322 9072 / Fax: +36 (1) 322 6668 / Web: 
www.axisvm.hu

1.9.4.
Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Ezt Ügyfél írásban kérheti az office@axisvm.com email címen. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

1.9.5.
Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
(i) Az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
(ii) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

1.9.6.
Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

1.10. Egyéb rendelkezések
1.10.1.
Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

1.10.2.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

1.10.3.
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

1.10.4.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

1.11. Az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, források és egyben ajánlott linkek
1.11.1.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR”);
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

1.11.2.
Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) és (3) bekezdései (személyes adatok védelméhez fűződő jog)

1.11.3.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

1.11.4.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

1.11.5.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

1.11.6.
2008. XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

1.11.7.
A 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

1.11.8.
A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (2001. évi CVIII. törvény);

1.11.9.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);

1.11.10.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”).

1.11.11.
Infógrafikával segített általános adatvédelemi tájékoztató:
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_hu.htm

1.11.12.
Iránymutatás adatkezelők, adatfeldolgozók részére:
http://www.naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html

1.11.13.
Az adatvédelmi reformmal kapcsolatos állásfoglalások:
http://www.naih.hu/az-adatvedelmi-reformmal-kapcsolatos-allasfoglalasok.html

1.12. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATA
1.12.1.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ-ban megfogalmazott szabályoknak.

1.13. MIK AZOK A SÜTIK ÉS HOGYAN KEZELJÜK ŐKET 
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékozta-tást.

1.13.1. A weboldalon használt sütik:
A HTTP-cookie, ami egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek, minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

1.13.2. harmadik fél cookie-k a weboldalon:
A Third-party cookie-kat ugyan a Weboldal megtekintésekor, de nem a Társaság (al)domain-jéről, hanem egy harmadik fél  domain-jéről tölti le a Felhasználó böngészője. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a Felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat.

A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a Third-party cookie-k blokkolását/letiltását.

A Third-party cookie-k felett a Társaságnak nincs ellenőrzési jogköre, ezért kérjük a Felhasználókat, tekintsék át ezen harmadik felek cookie-kkal (Third party cookie-k) kapcsolatos tájékoztatóit. (Youtube, MailerLite, doubleclick)

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A. / A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek és névadatok az Intercad Kft. általi felhasználásának módja, kezelése az ügyfél azonosítását szolgálja a kipróbálási verzió igénybevételéhez szükséges adatok (licensz-fájl) eljuttatásához. Az Intercad Kft. az adatokat elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére.

B. / Az adatok nem kerülnek felhasználásra semmilyen egyéb kapcsolattartási célból.

C. / Az Intercad Kft. az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

D. / Az Intercad Kft. az általa üzemeltetett www.axisvm.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan ügyfelei valamennyi adatkezelése során Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat alapján jár el.

E. / Az ügyfél a weboldalra történő̋ belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el ezen szabályzat rendelkezéseit.

F. / A regisztrációs lapnak a kitöltésével és a szabályzat tudomásulvételével és elfogadásával Ön kijelenti, hogy a saját adataival regisztrált és beleegyezik, hogy az InterCAD Kft. illetve helyi disztribútora további információkat küldjön Önnek a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A harmadik fél által küldött információk tartalmáért az InterCAD Kft. nem vállal felelősséget.

Feltételek AxisVM és Rapido próbaváltozatok esetén
G. / A Próbaváltozat üzleti felhasználása nem megengedett.

H. / Minden licenckérelmet egyedileg dolgozunk fel, a licencfájlt általában három napon belül megküldjük.

I. / Egyszerre csak egy licenckérelmet küldjön.

J. / A próbaváltozat 30 napig működőképes.

K. / Egy programverzióhoz csak egyszer igényelhető próbaváltozat.